Selskabets formål

Selskabet er en interesseorganisation, der på et videnskabeligt grundlag har til formål at udvikle og udbrede kendskabet til digitale teknologiers anvendelse, muligheder og begrænsninger i forbindelse med varetagelse af befolkningens sundhed og sygdom.

Digital Sundhed omfatter sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, diagnosticering, behandling, rehabilitering og palliation.


Selskabets arbejde

Selskabets virkefelt inkluderer eksisterende og potentielle sammenhænge mellem nuværende og kommende digitale teknologier, som anvendes af sundhedsvæsenets aktører til varetagelse af deres aktuelle og fremtidige opgaver i de organisatoriske strukturer, der som rammer for behandling og pleje findes eller kan skabes.


Internationalt udsyn

Selskabet har et internationalt udsyn. Dette sikres gennem samarbejde med og repræsentation i relevante internationale organisationer og foreninger.


Selskabet vil arbejde for at skabe øget værdi i sundhedssektoren gennem digitalisering og reorganisering, herunder bidrage til at udvikle og fremme metoder, der synliggør værditilvækst.

Digitalisering i sundheds-sektoren


Selskabet vil fremme den multidisciplinære videnskab og praksis, der bygger på såvel sundhedsvidenskab, natur-og ingeniørvidenskab, samfundsvidenskab som humaniora. Formålet er at fremme digitaliseringen af sundhedsvæsenets værktøjer og services med henblik på at øge kvalitet, produktivitet og effektivitet eller mindske omkostninger og fejl i behandling og pleje.

Fremme digitalisering